Onderwijs & Methodes

We prijzen ons gelukkig dat we de laatste jaren een aantal methoden hebben kunnen vervangen, zodat we de beschikking hebben over moderne leermiddelen.
Bij de keuze zijn we uitgegaan van het standpunt, dat het niet alleen gaat om de hoeveelheid leerstof die moet worden aangeleerd, maar dat daarnaast de kwaliteit ook zeer belangrijk is. Onze meeste methodes bieden dan ook de mogelijkheid de opgedane kennis functioneel te laten zijn in praktische toepassingen. Ook onderlinge niveauverschillen tussen de leerlingen worden opgevangen door goed gedifferentieerde opdrachten, terwijl bovendien wordt voorzien in extra stof voor zowel achterblijvers als kinderen, die vlotter door de stof heen gaan.

Lezen

In groep 3 leren de kinderen lezen m.b.v. de leesmethode “Veilig Leren Lezen”.
“Veilig leren lezen” is een structuurmethode. Dit betekent, dat zowel analyse als synthese van het gesproken en het geschreven woord systematisch aan de orde wordt gesteld (visueel, auditief en spraakmotorisch). Voor het verder oefenen van technisch lezen hebben we in groep 4 de beschikking over een ruim gesorteerde klassenbibliotheek. Voor begrijpend en studerend lezen gebruiken we de methode “Tekstverwerken”. Daarnaast gebruiken we in de groepen 4 t/m 8 “Nieuwsbegrip” als verrijkingsstof.

Taal

In de groepen 1 en 2 starten we met “Onderbouwd”. “Onderbouwd” wil kleuters spelenderwijs bezig laten zijn met taal. In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we de taalmethode “Taalverhaal.nu”. Een praktische methode, waarbij volop rekening gehouden is met nieuwe ontwikkelingen binnen het basisonderwijs. Ook bij deze methode kunnen de kinderen ter ondersteuning gebruik maken van de computer. Naast de taalmethode beschikken we vanaf groep 4 ook over de serie Taalkaarten, een kaartensysteem met zeer gevarieerde taalopdrachten voor individueel gebruik. Als extra uitdaging maken gebruik van verdiepingsmateriaal.

Rekenen

In de kleutergroepen gebruiken we de materialen van “Onderbouwd” tevens gebruiken de leerkrachten de Rekentoren. In de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode “Alles telt”. Naast het programma kunnen de leerlingen oefenen met “Alles Telt” op de PC.

Schrijven

Bij onze schrijfmethode “Pennenstreken” wordt in groep 1 en 2 begonnen met de oefening van de grove en fijne motoriek. In groep 3 is: “Pennenstreken” gekoppeld aan de eerste zes kernen van de methode “Veilig leren lezen”. We gebruiken de woord en letterversie.

Schrijven in de basisschool

In groep 4 t/m 8 wordt vervolgens systematisch schrijfonderwijs gegeven. Schrijven in de basisschool leert de kinderen licht hellend schrijven. Voor linkshandige kinderen beschikken we over een aparte linkshandige versie. Ook beschikt de school over speciale pennen, zodat de penhantering zo goed mogelijk kan worden ontwikkeld.

Aardrijkskunde

Voor het vak aardrijkskunde gebruiken we de methode “De Blauwe Planeet”. Met deze methode, wordt er thematisch aardrijkskundeonderwijs aan de groepen 5 t/m 8 gegeven. De methode is zeer geschikt voor gebruik in combinatiegroepen. Doordat de instructielessen en taaklessen elkaar afwisselen, is er binnen de methode ruimte voor verschillende differentiatiemogelijkheden.

Geschiedenis

We werken met de methode “Speurtocht”. De leerlingen doorlopen met deze methode de tien tijdvakken drie keer. Ze leren hoe de geschiedenis in elkaar steekt en krijgen meer historisch besef. De methode maakt het vak spannend door steeds weer een link te leggen met de omgeving van de leerlingen.

Engels

“Groove Me” gaat uit van een concept waarin didactische inzichten zijn verwerkt. Door de Engelse lessen aan de hand van bekende popsongs aan te bieden, is de methode zeer aansprekend voor de kinderen. Omdat het een methode is, bedoeld voor het digibord, is het uitdagend en interactief. Deze methode wordt in alle groepen gebruikt.

Biologie

Bij het vak biologie werken we met de methode “Binnenstebuiten”. Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van het digibord en de computer. Aan de hand van werkbladen. Kijkboeken en internet opdrachten wordt het kind uitgedaagd zelf op onderzoek uit te gaan. De directe schoolomgeving wordt tevens zoveel mogelijk als bron voor leerstof en activiteiten gebruikt.

Studievaardigheden voor groep 5 t/m 8

Voor het begrijpend lezen van informatieve teksten en andere studievaardigheden gebruiken we de methode Blits.

Verkeer

Voor de verkeerslessen maken we in de groepen 3 t/m 8 gebruik van de verkeersmethode “Klaar Over”. De methode is zeer gebruiksvriendelijk. In deze methode worden de dagelijks voorkomende verkeerssituaties behandeld waardoor nauw wordt aangesloten bij de belevingswereld van de kinderen. Naast verkeersregels is er veel aandacht voor de ontwikkeling van een verkeersbewuste mentaliteit. De methode voldoet daarmee aan de kerndoelen van “Gedrag in het verkeer”.
De school is in het bezit van het Drents Verkeers Veiligheidslabel. In de praktijk betekent dit, dat we er voor moeten zorgen dat;
• Het verkeersplan jaarlijks wordt bijgesteld en onderdeel uitmaakt van het schoolplan.
• Er verkeerslessen in alle groepen worden gegeven
• Er educatieve verkeersprojecten worden georganiseerd
• Het theoretische en praktische verkeerexamen in groep 8 wordt afgenomen
• Ouders via de nieuwsbrief worden geïnformeerd
• We zorg dragen voor een verkeersveilige schoolomgeving door ouders te attenderen op voorbeeldgedrag.
• Participatie ven ouders bij de verkeerseducatie (projecten)

Handvaardigheid / Tekenen

Voor deze vakken beschikken we over de methode:
• “Moet je doen- handvaardig”
• “Moet je doen- tekenvaardig”

Doel van deze methode is om de kinderen te laten kennismaken met zoveel mogelijk verschillende – driedimensionale – manieren om zich beeldend uit te drukken. Ook komen binnen deze methode uiteenlopende materialen en technieken aanbod.

Muzikale vorming

• 123 Zing
Deze digitale methode heeft als doel de muzikale kennis, – en vaardigheden te vergroten. Waarbij genieten van muziek voorop dient te staan.