Profiel

Inleiding

Leren doe je zelf, niemand anders kan dat voor jou doen. Een actieve werkhouding en motivatie zijn belangrijke factoren in een goed leerproces.
In een actieve en ondernemende school worden leerlingen niet gezien als consumenten van kennis, maar als leerlingen die werken aan concrete uitdagingen. Hierbij zijn inzet, eigen initiatief, verantwoordelijkheid nemen en creativiteit kenmerkend. Als school geven wij invulling aan de kerndoelen die voor het primair onderwijs zijn opgesteld. Deze kerndoelen bieden voldoende bewegingsvrijheid voor leerkrachten en leerlingen om invulling te geven aan ons schoolprofiel.
In onze profielschets wordt duidelijk gemaakt hoe ons schoolteam wil werken aan doel, inhoud en organisatie van het onderwijs. Het gaat vooral om datgene waarin de school zich onderscheidt van andere scholen.
Het is een instrument voor het onderwijskundig beleid in de school.
In het nascholingsbeleid, het personeelsbeleid en het bestedingsbeleid wordt hier rekening mee gehouden. Een profielschets heeft een toekomstig karakter en kan daarom ook daar waar nodig bijgesteld worden.
De zes sleutelvragen

Een profielschets wordt opgebouwd aan de hand van de volgende 6 sleutelvragen:
1. 1.Welk (ideaal)beeld, eindprofiel hebben we van een leerling die onze school verlaat?
2. 2.Op welke wijze bevordert de schoolcultuur de vorming van de leerling?
3. 3.Hoe is aan de inrichting van de school en de schoolomgeving in het profiel te herkennen?
4. 4.Welke hoogtepunten in het schoolprogramma zijn kenmerkend voor de gemaakte keuzes?
5. 5.Welke buitenschoolse contacten hebben we nodig voor de realisatie van het schoolprofiel?
6. 6.Welke bijzondere kwaliteiten vraagt het beoogde profiel van de afzonderlijke
7. leerkrachten?

De antwoorden op deze sleutelvragen maken het profiel duidelijk. Er wordt gestreefd naar een duidelijke samenhang tussen alle zes de aspecten.

1. Eindprofiel leerling

Reisverslag van de leerlingen van De Dobbe
Ik ga op pad en ik neem mee een lege rugzak die ik tijdens mijn reis met bagage en souvenirs kan vullen.
Ik verheug me op de reis. Ik ben heel nieuwsgierig naar wat ik allemaal ga zien, beleven en ontdekken tijdens mijn reis. Onderweg leer ik mezelf steeds beter kennen. Ik ontdek waar ik goed in ben en waar ik hulp bij nodig heb. Ook ontdek ik dat ik anderen zelf ook kan helpen.
Naarmate mijn reis vordert, ontdek ik hoever ik in een dag kan komen. Na een poosje reizen, kan ik zelfs al een reisschema voor een week maken. Aan het eind van elke dag, kijk ik of ik nog op mijn reisschema lig. Als dat niet zo is, kijk ik hoe dat komt en probeer ik een manier te vinden om weer terug op mijn schema te komen. Ik stel mezelf als doel om op een bepaald moment van mijn reis op een specifiek punt te zijn en doe er dan ook alles aan op daar op tijd te zijn.
Ik zeg niet van te voren dat ik iets niet kan. Ik wil eerst alles proberen en doe mijn best om het altijd zo goed mogelijk te doen. Steeds vaker merk ik dat ik veel meer kan dan ik van te voren had gedacht. Ik ontdek dat het sneller, beter en gemakkelijker gaat als ik er op een positieve manier tegenaan kijk.
Onderweg probeer ik zoveel mogelijk van het uitzicht te genieten. Hiervoor blijf ik soms even stilstaan. Ik kijk dan meteen even wat ik allemaal al bereikt heb en geniet daarvan. Ik ben zuinig op mijn spullen. Ook houd ik de omgeving netjes en schoon want anders zou ik het uitzicht voor anderen minder mooi maken.
Ik leer dat het goed is mijn eigen weg te volgen maar dat ik soms de verkeerde route kies. Ik ontdek dat anderen mij soms weer op de juiste weg kunnen helpen. Ook merk ik dat ik sneller vooruit kom door mét elkaar te reizen dan wanneer ik probeer het zo snel mogelijk alleen te doen. Ik kan de reistijd verkorten door aan anderen duidelijk te maken wat ik wil.
Onderweg zie ik dat niet iedereen alles op dezelfde manier doet, maar dat anders niet per se verkeerd hoeft te zijn. Ik ontdek dat het belangrijk is om naar de ideeën van anderen te luisteren. Doordat verschillende mensen mij op andere dingen wijzen tijdens mijn reis, leer ik op verschillende manieren tegen de wereld aan te kijken.
Natuurlijk maak ik onderweg ook fouten, maar wanneer er door die fouten problemen ontstaan, los ik ze zelf op en probeer ze niet op anderen af te schuiven.
Het gaat niet altijd zoals ik wil, maar ik ontdek dat ik zelf iets zal moeten ondernemen om door te kunnen gaan. Soms lukt dat me zelf, soms heb ik hulp nodig van anderen. Wanneer het me dan tóch lukt, geeft dat me een extra goed gevoel. Soms kom ik een berg tegen die zó hoog is dat ik er écht niet overheen kom, al probeer ik het nog zo hard. Daar blijf ik dan niet te lang bij stilstaan. Ik accepteer het en zoek een andere weg.
Ik vind het belangrijk om te weten hoe mijn omgeving eruit ziet om zo beter mijn weg te kunnen vinden. Ook vind ik het belangrijk om te weten wat er speelt in mijn omgeving. Daardoor begrijp ik beter hoe mensen reageren en kan ik daar beter mee omgaan.
Na deze reis ben ik tot de ontdekking gekomen dat er nog veel meer te zien en te beleven is. Gelukkig kan ik alle bagage die ik tijdens deze reis verzameld heb goed gebruiken bij het vervolg van mijn reis. Ik ga dan ook vol zelfvertrouwen verder!

Aan het eind van de basisschoolperiode beschikt een leerling over het volgende competenties:
• Het nemen van initiatief ( binnen en buiten schoolverband)
• Het overzien van de consequenties van het initiatief
• Het nemen van risico’s
• Het dragen van verantwoordelijkheid voor de consequenties van het handelen
• Het zoeken naar oplossingen voor ontstane problemen
• Sociaal gedrag; erkenning en respect voor anderen
• Het kunnen luisteren naar anderen, het zorgvuldig omgaan met afspraken. Reflecteren op eigen handelen
• Het kunnen maken van een planning op langere termijn
• Het kunnen verdelen van taken/rollen.
• Het goed kunnen omgaan met ICT
Wij hebben vertrouwen in het ondernemende gedrag en de motivatie als dragers van het leerproces, waardoor de kerndoelen zullen worden bereikt!

2. Schoolcultuur

Cultuur maak je samen, omdat je het samen eens bent over hoe je je ten opzichte van en met elkaar gedraagt. Daarvoor zijn soms afspraken en regels nodig, die in protocollen aan een profielschets kunnen worden toegevoegd. Ook de leerlingen kunnen daar hun inbreng in hebben. Daarbij (ondersteuning van gemaakte afspraken) moet ook de rol van de ouders duidelijk zijn. Verder is ondersteuning van ouders bij activiteiten van grote waarde.

Binnen onze school wordt veel nadruk gelegd op het zelf vinden van oplossingen voor vragen of problemen. Zelfstandig werken en samenwerken zijn daarbij belangrijk. Binnen een eenduidige structuur met dag en weektaken worden leerlingen uitgedaagd en gestimuleerd om zelf op zoek te gaan naar antwoorden en zelf verantwoordelijk te zijn voor hun prestaties. Onze leerlingen leren om, vanuit een eigen verantwoordelijkheid, goed te verwoorden hoe ze in hun vel zitten en wat ze van de sfeer en het gedrag van de groep vinden.

3. Inrichting school

Kenmerkend voor de school is de prachtige ligging. Onze school zorgt voor een inspirerende en uitdagende leeromgeving. We zijn een open en laagdrempelige school. Met een vleug gezond chauvinisme, stellen wij dat we “Het Mooiste Schoolplein” van Nederland hebben. Ons schoolplein grenst aan een bos, bevat een “natuurlijke zandkuil”. Naast het plein zelf, is er nog een voetbalveld aanwezig. Tevens kunnen we gebruik maken van het sportveld naast het plein.

De school zelf is compact en gekoppeld aan het dorpshuis. Daar waar mogelijk maken wij gebruik van de ruimtes die daar beschikbaar zijn. Tevens is de sportzaal in het complex aanwezig. Deze wordt dagelijks door de school gebruikt.

Binnen onze school is er plaats voor zelfstandig werken. Drie lokalen beschikken over een werkzolder en in de hal is een computerhoek gerealiseerd. Op school wordt er gewerkt volgens het DIM (Direct Instructie Model). In elk klaslokaal bevinden zich attributen (planborden, Whiteboards, timetimers, stoplichten, instructietafels), die noodzakelijk zijn voor het dagelijks lesgeven. De lokalen zijn zodanig ingericht, dat de leerlingen zelf materialen kunnen pakken en opruimen.

4. Hoogtepunten

Alle hieronder genoemde onderwijshoogtepunten zullen het “actieve” gedrag van de leerlingen stimuleren. Een onderwijsactiviteit waarin leerlingen uitgedaagd worden tot participatie, tot meedenken en meedoen in het plannen maken, tot min of meer zelfstandig uitvoeren en tot mede verantwoordelijk zijn, zal leiden tot een echt onderwijshoogtepunt.
De school wil zich profileren via bijzondere onderwijsprojecten en evenementen zoals:

• De Projectweek plus presentaties
• Onze jaarlijkse fancy fair “de Dobberalia”
• Diverse boekprojecten
• De musical opgevoerd door alle groepen van de Dobbe
• De sportevenementen
• De kerstmaaltijd
• De paasbrunch
• De schoolreizen
• De kijkavond
• Ons adoptie monument van Fernand Begue
• De tweejaarlijkse Kerstmarkt
• De Dobbeshows
• Het cultuurmenu
• De spreekbeurten
• De boekpresentaties
• De twee jaarlijkse rommelmarkt

5. Partners van buiten

Natuurlijk kan een basisschool niet om externe personen heen. Wij trachten het maximale te halen uit de inzet van:

• ICO Centrum voor Kunst en Cultuur
• Kunst en Cultuur Drenthe
• Provinciale Bibliotheek Centrale
• De Hasselbraam (voor-, na- en tussenschoolse opvang )
• Schoolmaatschappelijk werk
• Jeugdgezondheidszorg
• Scholen voor voortgezet onderwijs

Externe samenwerking

De Dobbe neemt in het dorp Gasselte een belangrijke plaats in. We zoeken naar samenwerking met al diegenen die samen met ons willen investeren in het heden en in de toekomst van de kinderen in het dorp Gasselte. Zij helpen ons om die bijzondere evenementen mogelijk te maken, die in het leven van een schoolgaand kind zo belangrijk kunnen zijn.

De eerste samenwerkingspartners zijn en blijven natuurlijk de ouders en verzorgers van de leerlingen. De school schakelt hen in bij vieringen, projecten, excursies en sporttoernooien.
De betrokkenheid van de ouders achten wij van groot belang. Het kind groeit op in het gezin, maar brengt daarnaast veel tijd door in de schoolomgeving. Door de betrokkenheid van de ouder kan er sprake zijn van een samenwerking tussen school en gezin die het onderwijs aan het kind, en dus ook de leerprestaties, ten goede komt. Daarnaast komt de ouder door de betrokkenheid bij school ook meer te weten over de school en over het onderwijs dat op de school wordt gegeven.
We doen graag een beroep op de inwoners van ons dorp. De school neemt in de dorpsgemeenschap een belangrijke plaats in. Regelmatig betrekken wij de inwoners van ons dorp bij één of meerdere activiteiten.
Verder wordt er met tal van instellingen samengewerkt, die de school bij het vormgeven en ontwikkelen van haar onderwijs van dienst zouden kunnen zijn.

Zoals:
• Dorpshuis “De Trefkoel”
• De verenigingen in het dorp
• De plaatselijke middenstand

6. Leerkrachtkwaliteiten

De leerkrachten zijn niet alleen goed in het onderwijzen, maar ook in het organiseren van activiteiten waar de leerlingen veel leerervaringen kunnen opdoen. Dit vraagt de volgende kwaliteiten van een leerkracht die op onze school werkzaam is. Indien nodig dient de leerkracht zich hierin te bekwamen.
Een leerkracht die werkt op onze school met als motto:
“Succes is een reis met bestemming”
• Is flexibel, en staat open voor initiatieven
• Overziet de grote lijnen en heeft veel aandacht voor de kwaliteit van het onderwijsleerproces
• Is breed inzetbaar
• Is actief betrokken bij de leefwereld van de kinderen.
• Zoekt samen naar oplossingen en stuurt het onderwijsleerproces waarbinnen de kinderen leren om zichzelf optimaal te ontwikkelen
• Reageert op actualiteiten
• Geeft actief les, werkt planmatig en zorgt voor structuur binnen een rustige leeromgeving
• Is in staat een begeleidende rol aan te nemen.
• Respecteert het eigene van elk kind en komt waar mogelijk tegemoet aan de individuele onderwijsbehoeften.

De Dobbe is gebouwd op het zand, omringd door bos en heide
De kom symboliseert veiligheid en geborgenheid.
De bomen omarmen de kom, als zijnde een warme deken.
Is het moment van uitvliegen daar, dan hebben wij er samen voor gezorgd,
dat ze door de bomen het bos nog zien.