Leden MR

De medezeggenschapsraad (MR) op een basisschool is een verplicht inspraakorgaan dat voor de helft door en uit ouders en voor de helft door en uit personeelsleden wordt gekozen.

De MR is te bereiken via het mailadres mr.dobbe@primah.org

Wie zitten er in de MR van de Dobbe?

Oudergeleding:

Jelle Nauta (voorzitter)
Marjanne Wigchers

Personeelsgeleding:

Annemieke van Bolhuis (lid)
Ulka Fix (lid en secretaris)

Doel van de MR

De schoolleiding legt voorstellen aan de MR voor: soms ter toetsing, soms met het verzoek om instemming. De MR kan ook zelf voorstellen inbrengen. De MR heeft invloed op organisatie en beleid van de school. Tijdens de MR overleggen worden onderwerpen besproken, bediscussieerd en worden voor – en nadelen goed afgewogen. Tevens worden consequenties van beslissingen besproken. Als eenmaal een besluit is genomen, steunt de MR de schoolleiding in de uitvoering van dat besluit.

Voorbeelden van onderwerpen tijdens een MR-overleg:

  • Klassenindeling
  • Aanstellen leerkrachten
  • Aanstellen vakleerkrachten
  • Informatie schoolgids
  • Gedragsregels op school
  • Vakantieregeling
  • Goedkeuren begroting

Activiteiten van de MR:

  • Ongeveer 6 maal per jaar overleg
  • Zakelijke ouderavond

Daarnaast hebben de directeur, de voorzitter van de OR en de voorzitter van de MR periodiek overleg om lopende zaken op elkaar af te stemmen en vooral ook om informatie te delen.

Hoe word je MR-lid ?

Als je belangstelling hebt om lid te worden van de MR, kun je contact opnemen met de voorzitter (mr.dobbe@primah.org). Zij kan je vertellen wat het lidmaatschap inhoudt. Op de zakelijke ouderavond wordt afscheid genomen van afzwaaiende MR-leden en worden nieuwe MR leden gekozen,benoemd en welkom geheten.

Meer informatie ?

Via Kennisnet kun je nog meer informatie opvragen, waaronder de wetten en reglementen ten aanzien van de medezeggenschap.
Verder kun je vragen met betrekking tot de MR van De Dobbe stellen aan de voorzitter.