Leden OR

Even voorstellen: de ouderraad van OBS De Dobbe in Gasselte

Wat is het doel van de OR?

De Ouderraad (hierna: OR) is een vertegenwoordiging van de ouders van school. Het formele doel van de OR is het leveren van een bijdrage aan de positieve ontwikkeling van de school en te zorgen voor bevordering van het openbare karakter van de school. Dit willen wij bereiken door een goede samenwerking tussen ouders en de school te stimuleren, door interesse, betrokkenheid en ondersteuning te bieden aan de school. Dit betekent dat de OR wil zorgen voor het contact tussen de ouders en de school. De OR ondersteunt daarnaast bij schoolactiviteiten en verzorgt bijvoorbeeld de zakelijke en feestelijke ouderavonden.
De OR is een officieel orgaan en is als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 04072106. De werkwijze van de OR is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Hierin staan alle formaliteiten zoals de samenstelling van de OR, het lidmaatschap, de formele taakomschrijving en de inhoud en werkwijze van de vergaderingen, inclusief de jaarlijkse zakelijke ouderavond. De OR vergadert regelmatig met de schooldirectie (de data staan op de jaarkalender).

Maar wat doet de OR nu eigenlijk precies?

De OR helpt bij het organiseren van vieringen en evenementen voor de leerlingen. Een greep uit de vele jaarlijks terugkomende activiteiten zijn de viering van Sinterklaas, Kerst, en Pasen, de schoolreizen, de feestelijke ouderavond, sportevenementen, etc. Hierbij zal ook regelmatig een beroep op uw hulp gedaan worden: vele handen maken immers licht werk! Via de nieuwsbrief van school wordt iedereen op de hoogte gehouden van de activiteiten. Er staat tevens een aantal commissies onder verantwoordelijkheid van de OR, zoals de commissie Kerstmarkt, de commissie Dobberalia en de commissie Feestavond. Tijdens de jaarlijkse zakelijke ouderavond geeft de OR een (financieel) verslag van de gehouden activiteiten over het afgelopen jaar.

Maar de OR kan indien nodig ook bemiddelen tussen ouders en de school en de OR kan gevraagd of ongevraagd schriftelijk advies uitbrengen aan de MR over die zaken die ouders in het bijzonder aangaan. Uiteraard volgt de OR altijd de aanwijzingen van de schoolleiding en het onderwijzend personeel op, want zij blijven verantwoordelijk voor de gang van zaken.

De vrijwillige ouderbijdrage

Het basisonderwijs wordt gefinancierd door de overheid (hiervoor mag de school dus geen bijdrage vragen). Maar de hierboven genoemde activiteiten voor de leerlingen worden niet door de overheid betaald. Deze activiteiten worden uit de vrijwillige ouderbijdrage gefinancierd. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op de zakelijke ouderavond. Op die vergadering wordt ook verantwoording afgelegd over de besteding van het geld. De bijdrage is niet verplicht maar wij als OR willen heel erg graag, dat ieder kind mee kan doen met alle extra activiteiten en rekent er daarom op dat de vrijwillige ouderbijdrage door iedereen betaald wordt. U ontvangt hiervoor jaarlijks van de penningmeester een verzoek tot betaling van de bijdrage. In de schoolgids treft u nadere informatie aan omtrent de vrijwillige ouderbijdrage.

Via bijvoorbeeld de kerstmarkt en het ophalen van het oud papier zorgt de OR voor aanvullende inkomsten, waarmee voor extra ondersteuning van de school gezorgd kan worden. Hier kan gedacht worden aan de aanschaf van extra gebruiksmateriaal (bijvoorbeeld knutselpapier, lijm, etc.) of de aanschaf en het onderhoud van extra leermiddelen. Ook het tekort uit de vrijwillige ouderbijdrage wordt gefinancierd uit deze inkomsten.

Wie zitten er momenteel in het bestuur?

De bestuursleden van de OR worden gekozen op de jaarlijkse zakelijke ouderavond. Binnen de OR worden vervolgens de taken van ieder lid benoemd. Elk jaar treden volgens een door de ouderraad op te stellen rooster leden af en door de aanwezige ouders worden nieuwe leden gekozen. Op dit moment wordt de OR gevormd door de volgende 8 ouders:

  • Kim Popken (voorzitter)
  • Ferdy Geertsma (penningmeester)
  • Niké Wieringh-Paternotte (secretaris)
  • Martin Kanninga (lid)
  • Monique Oving (lid)
  • Martijn Slagt (lid)
  • Ilona Meppelink (lid)
  • Nils Dokter (lid)

Ten slotte

Samengevat zorgt de OR dus voor het organiseren van extra activiteiten voor de leerlingen, de bevordering van de belangstelling voor én de betrokkenheid van ouders bij de school, de behartiging van belangen van de ouders bij de MR en de schoolleiding en het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage en de aanvullende inkomsten.
Hebt u vragen, opmerkingen of eventuele suggesties, dan kunt u deze altijd bij ons kwijt. U kunt altijd één van ons aanspreken, wij zullen dan zo spoedig mogelijk terugkomen op uw vraag, opmerking of suggestie.

 

Door op onderstaande link te klikken, opent u het document ‘ statuten, reglement en protocol ouderondersteuning’ .